فروی

مهدي شيخي-فروي(فرخي)شهري است از شرق به شهر خور و از غرب به روستاي چاهملک و از جنوب به روستاهاي جعفر

معماهای قرآنی

 

http://zibasaz.persiangig.com/pic/bism/7.gifhttp://zibasaz.persiangig.com/pic/bism/7.gifhttp://zibasaz.persiangig.com/pic/bism/7.gif 

معماهاي قرآني


قابل توجه علقمندان به فراگيري علوم قرآني معماهاي قرآني را به صورت مستمر در اين بخش اعلام مي نمايم به نحوي که اول سئوالات را مطرح بعد پاسخهاي سئوالات را در وبلاگ درج مي نمايم وهدف اين است که نسل جوان ما با معارف واصول قرآني اشنا شوند ودرعلوم قرآني اطلاعات خودرا تقويت نمايند
1- لفظ جلاله الله چند بار در قرآن کريم تکرار شده است ؟ به احتمال قوي 2816بار تکرار شده است
2- کدام جزء از اجزاء قرآن مجيد داراي کمترين تعداد لفظ جلاله است / جزء شانزدهم که داراي 16کلمه جلاله است
3- کدام جزء از قرآن کريم داراي بيشترين تعداد لفظ جلاله است ؟جزء پنجم که داراي 173لفظ جلاله است
4- تعداد لفظ جلاله در سوره هاي مکي بيشتر است يا در سوره هاي مدني ؟ سوره هاي مدني که 1784بار است اما در سوره هاي مکي 920عد است
5- چند آيه از قرآن کريم داراي لفظ جلاله است ؟2389آيه
6- چند آيه از قرآن کريم داراي لفظ جلله نيست؟ 3847آيه
7- کدام آيه داراي بيشترين تعداد لفظ جلاله است ؟ آيه 20سوره مبارکه مزمل که 7بار تکرار شده است
8- در چند سوره بجز آيه بسمله لفظ جلاله وجود ندارد ؟ 29سوره که عبارتند از قمر رحمن واقعه قلم قيامه مرسلات نبا عبس مطففين طارق فجر بلد ليل ضحي شرح قدر زلزال عاديات قارعه تکاثر عصر فيل قريش ماعون کوثر کافرون مسد فلق ناس
9- کدام سوره داراي بيشترين لفظ جلاله است ؟ سوره مبارکه بقره که داراي 283عدد لفظ جلاله است
10- کدام سوره است که در تمامي آيات آن لااقل يک لفظ جلاله وجود دارد ؟ سوره مبارکه مجادله
11- تنها سوره اي که با لفظ جلاله پايان يافته کدام سوره است ؟ سوره مبارکه انفطار
12- تنها آيه اي که با لفظ جلاله پايان يافته کدام ايه است ؟ آيه 19آخرين آيه سوره انفطار
13- در کدام آيه دو لفظ جلاله بدون هيچ فاصله وپي در پي قرار گرفته است ؟ آيه 124سوره مبارکه انعام
14- لفظ جلاله چند بار در نهج البلاغه به کار رفته است ؟1343بار
15- لفظ مبارک اللهم چند بار در نهج البلاغه بکار رفته است ؟22بار
16- چند آيه از آيات قرآن کريم با لفظ جلاله وذکر تهليل آغاز شده است ؟6آيه 255بقره 2آل عمران 87نساء 8طه 26نمل 13تغابن
17- تنها سوره اي که شماره اش با تعداد لفظ جلاله در آن برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه قصص که بيست وهشتمين سوره است وداراي 28لفظ جلاله
18- تنها سوره اي که تعداد لفظ جلاله در آن با تعداد اجزاء 30گانه قرآن مجيد برابر است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه حشر که داراي 30بار لفظ جلاله است
19- چند آيه از قرآن کريم با لفظ جلاله آغاز شده است ؟34آيه 15و255و257 آل عمران 2 نساء87 رعد 2و8و26ابراهيم 2و32طه 8حج 69و75نور 35نمل 26عنکبوت 62روم11و40و48و54سجده 4صافات 126زمر 23و42و62غافر61و64و79شوري 17و19جاثيه 12تغابن 13طلاق 12اخلاص 2
20- تنها سوره اي که تعداد لفظ جلاله آن در هر سه حالت رفعي نصبي وجري با يکديگر برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه بينه داراي سک لفظ رفع ويک لفظ نصب ويک لفظ جر است
21- دومين سوره اي که داراي بيشترين تعداد لفظ جلاله است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه نساء داراي 230عدد لفظ جلاله است
22- تنها سوره اي که تعداد لفظ جلاله آن با تعداد امامان برابر است کدام سوره است ؟سوره مبارکه فصلت داراي 12عدد لفظ جلاله است
23- دو آيه اي که با حرف تاء قسم (سوگند ) ولفظ جلاله آغاز شده است کدامند ؟آيه 97سوره مبارکه شعرا و63سوره مبارکه نحل
24- چند سوره از قرآن با ذکر الحمدولله آغاز شده است ؟ پنج سوره سوره هاي حمد انعام کهف سبا فاطر
25- تلاوت کدام آيه از سوره مبارکه نساء توسط ابن مسعود سبب گريه پيامبر اکرم گرديد ؟ آيه 41سوره نساء
26- چه اياتي از قرآن مجيد دربردارنده تمامي حروف الفباي زبان عربي است ؟ دوآيه : الف :آيه 154آل عمران ب- آيه 29سوره مبارکه فتح
27- تنها سوره اي که در آن يازده قسم (سوگند )پياپي وجود دارد کدام سوره است ؟ سوره مبارکه شمس سوگندها عبارتند از : والشمس وضحيها والقمر والنهار والليل والسماء ومابناها والارض وماطحاها ونفس وماسواها
28- تنها ماه قمري که در قرآن ذکر شده چيست ؟ ماه مبارک رمضان در آيه 185سوره بقره ذکر شده است در قرآن واژه محرم نيز بکار رفته اما به معني حرام است نه ماه محرم
29- تنها سوره اي که به زبان حال بندگان خدا نازل شده است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه حمد به همين جهت بعضي آنرا سوره مناجات مي گويند زيرا در آن بنده با خداي خود مناجات وراز ونياز مي کند
30- آيه اي که در آن کلمه قرآن دوبار تکرار شده است کدام آيه اسست ؟ آيه 78سوره مبارکه اسراء
31- تنها سوره اي که در بردارنده بيشترين تعداد حرف تاء قسم است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه يوسف که حرف تاء در ايت سوره 4بار تکرار شده است در آيات 73و85و91و95
32- در قرآن کريم مجموعاًچند حرف تاء قسم بکاررفته است ؟نه عدد موارد نه گانه عبارتند از : سوره يوسف آيات 73و85و91و95سوره نحل آيات 56و63وسوره انبياءآياه 57وشعرا آيه 97وصافات آيه 56
33- تنها زني که در قرآن مجيد ملقب به صديقه شده کيست ؟ حضرت مريم
34- سوره هايي که ميان دو بسمله قرار نگرفته اند کدامند ؟انفال وتوبه وناس
35- نام چند فصل از فصول چهارگانه سال در قرآن آمده است ؟ فصل زمستان شتاء وتابستان صيف درسوره قريش
36- تنها سوره اي که تعداد اياتش با تعداد حزب هاي قرآن مجيد برابر است کدام سوره است ؟سوره مائده که داراي تعداد 120آيه باربر با تعداد حزب هاي قرآن است
37- چند سوره از قرآن کريم با قسم (سوگند ) شروع شده است ؟ 23سوره که عبارتند از : يس صافات ص- زخرف –دخان – ق – ذاريات – طور – نجم – قلم – قيامه – مرسلات – نازعات – بروج – طارق – فجر – بلد – شمس – ليل – ضحي – تين – عاديات – عصر
38- تلاوت کدام آيه از قرآن مجيد براي بيدار باش در ساعتي معين مفيد ومجرب است ؟ آيه 110سوره کهف آخرين آيه آن
39- تنها آيه اي که بلافاصله پس از يازده قسم پياپي واقع شده کدام ايه است ؟ آيه 9سوره مبارکه شمس قدافلح من زکاها
40- آيه اي که در آن نام پنج بت وجود دارد کدام آيه است ؟ آيه 23سوره مبارکه نوح اسامي بت ها عبارتند از وئ - سواع يغوث يعوق نسر
41- تنها مورد در قرآن کريم که در آن دوازده فعل ماضي به شکل پياپي آمده است کدام مورد است ؟ سوره مبرکه مدثر آيا ت 18تا 24
42- نام چند سوره در دعاي ندبه به کار رفته است ؟ شش سوره که عبارتند از :طه –يس –ذاريات –طور –نبا- عاديات
43- تنها زني که در قرآن کريم از او نام برده شده است کيست ؟ حضرت مريم
44- تها سوره اي که با نام بخشي از قرآن مجيد آغاز شده کدام سوره است ؟ سوره نور
45- کدام يک از حروف جر در قرآن کريم بيشتر بکار رفته است ؟حرف جر (من )که 3226بار در قرآن تکرار شده است
46- فراوان ترين واژه در سوره يوسف کدام واژه است ؟ قال که 46بار تکرار شده است
47- آيات بي نقطه در قرآن کريم کدامند ؟ آيه يک طه –يک طور -25معارج – 3بلد – يک عصر – 2اخلاص –
48- تنها آيه اي که داراي دو ذکر تهليل است کدام آيه است ؟ آيه 18سوره آل عمران
49- تنها آيه اي که در آن دو بار کلمه الحمن تکرار شده است کدام آيه است ؟ آيه 60سوره مبارکه فرقان
50- تنها مورد در قرآن کريم که در سه آيه پي در پي کلمه الحمن تکرار شده است کدام مورد است ؟ آيات 91و92و93سوره مبارکه مريم
51- کدام سوره داراي بيشترين تعداد حرف ندا يااست ؟ سوره مبارکه مائده
52- کلمه قرآن در سوره هاي مکي بيشتر تکرارشده يا در سوره هاي مدني ؟در سوره هاي مکي 54بار تکرار شده در سوره هاي مدني 16بر
53- تنها آيه اي که در آن سه کتاب آسماني تورات وانجيل وقرآن به طور پياپي آمده کدام آيه است ؟ آيه 111سوره مبارکه توبه
54- کلمه قرآن چند بار در قرآن بکار رفته ؟70بار
55- سوره اي که داراي بيشترين تعداد کلمه قرآن است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه اسراء که يازده بار آمده است
56- نام چه روزهايي از هفته در قرآن آمده است ؟ جمعه آدينه در آيه 9سوره جمعه وشنبه يا سبت 65بقره
57- اياتي که اگر از آخر به اول خوانده شود تغييري در لفظ ومعني آنها حاصل نمي شود کدامند ؟ بخشي از آيه 33سوره انبياء (کل في فلک )ودر آيه 40يس
58- کدام سوره در بردارنده بيشترين تعداد واژه قل است ؟سوره مبارکه انعام 44بار آمده
59- کدام آيه بيشترين تعداد واژه قل دارد ؟آيه 16سوره رعد 5بار تکرار شده
60- چند سوره از قرآن با واژه قل شروع شده است ؟ 5سوره جن – کافرون – اخلاص – فلق – ناس
61- تنها سوره اي که با مصدر شروع شده کدام است ؟سوره اسرا
62- تنها سوره اي که با تعليل بيان علت آغاز شده است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه قريش
63- سوره اي که يکي از آياتش 31بار در آن تکرار شده است کدام سوره است /الرحمن فباي آلاء ربکما تکذبان در آيات 13-16-18-21-23-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-714-73-75-77
64- سوره اي که داراي بيشترين خطاب به اهل ايمان است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه مائده که داراي 16مورد خطاب يا ايهالذين آمنوا است
65- تنها آيه اي که در آن دوبار واژه مسجد بکار رفته کدام آيه است ؟ آيه اول سوره مبارکه اسرا مسجد الحرام ومسجد الاقصي
66- تنها سوره اي که داراي بيشترين واژه مسجد است کدام سوره است ؟ سوره مبارکه بقره که نام مسجد شش بار در ايات 114-149-150-191-196-217بکار رفته است
67- سوره هايي که بر ضريح حضرت رضا منقوش شده کدامند ؟ يس وانسان
68- سوره اي که بر ضريح حضرت معصومه 3منقوش گرديده کدام است ؟ انسان
69- نام مسجد الحرام چند بار در قرآن کريم آمده است ؟ 15بار
70- تنها فرشته اي که نامش در قرآن مجيد نسبت به ساير فرشتگان بيشتر تکرار شده کيست ؟ حضرت جبرئيل فرشته وحي
71- دوصيغه از مصدر قول که هريک به طور دقيق 332بار در قرآن مجيد تکرار شده کدامند ؟ دو صيغه قالوا وقل
72- تنها آيه اي که دو روح دارد کدام است ؟ آيه 85سوره اسراء
73- مسجدي که تنها يک بار نامش در قرآن کريم آمده است کدام مسجد است ؟ مسجد الاقصي

معماهاي «ترين ها» 1. «بزرگترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
2. «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟
3. «كوچكترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
4. «مهم‌ترين آية» قرآن چه نام دارد؟
5. «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
6. «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟
7. «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
8. «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟
9. «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟
10. «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟
11. «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟
12. «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟
13. «اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟
14. «بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟
15. «بزرگترين كلمة» قرآن در كدام سوره است؟
16. بيشترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
17. «كمترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
18. «بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌
19. «بهترين ماه» در قرآن كدام است؟
20. «بزرگترين حيوان» كه نامش در قرآن ذكر شده چه نام دارد؟
21. «كوچكترين حيوان» كه در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟
22. «بزرگترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
23. «كوچكترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
24. «بزرگترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟‌
25. «كوچكترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
26. «بهترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
27. «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟
پاسخ‎ها:
1. بزرگترين سوره قرآن سوره «بقره» است.
2. بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره شده است «شير» مي‌باشد.
3. كوچكترين سوره قرآن «كوثر» مي‌باشد.
4. مهم‌ترين آيه «آية الكرسي» است.
5. «آيه 282 سوره بقره» بزرگترين آيه قرآن است.
6. عظيم‌ترين آيات «آيه الکرسي» و «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌باشد.
7. كوچكترين كلمه قرآن «باء» در بسم الله مي‌باشد.
8. بهترين خوردني كه در قرآن ذكر شده است «عسل» است.
9. عدالت‌آميز ترين آيه قرآن «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» مي‌باشد.
10. ترس‌آور ترين آيه قرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» مي‌باشد.
11. منفورترين كار حلال نزد خداوند «طلاق» است.
12. كوچكترين آيه قرآن «مدها متان» در سوره الرحمن قرار دارد.
13. اميدبخش ترين آيه قرآن «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» است.
14. بزرگترين عدد در سوره «صافات، آيه 147» آمده است كه «صدهزار» مي‌باشد.
15. بزرگترين كلمه قرآن «فاستقينا كموه» است كه در آيه 22 سوره حجر آمده است.
16. بيشترين حرفي كه در قرآن كريم به كار رفته است حرف «الف» مي‌باشد.
17. كمترين حرف نيز حرف «ظاء» مي‌باشد.
18. بهترين شب در قرآن «شب قدر» است.
19. بهترين ماه در قرآن «ماه رمضان» است.
20. بزرگترين حيوان «فيل» است.
21. كوچكترين حيوان «شپش» است.
22. بزرگترين كلمة قرآن «11 حرف» دارد فاسقيناكموه.
23. كوچكترين كلمه قرآن «1 حرفي» است باء.
24. بزرگترين سوره قرآن داراي «25500» حرف است.
25. كوچكترين سوره قرآن داراي «42» حرف است.
26. بهترين سوره قرآن «يس» است.
27. بيشترين سوره‌هاي مكي در «جزء 30» قرآن قرار دارد و تنها «3 سوره مدني» در اين جزء وجود دارد.
1. پرسشها :
?-لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن مجيد تکرار شده است؟
2- چند سوره با ذکر تحميد«الحمدلله» آغاز مي شود؟
3- چند آيه از قرآن در بر دارنده ي تمامي حروف الفباي زبان عربي است؟
4- تنها ماه قمري که در قرآن مجيد ذکر شده است کدامند؟
5- تلاوت کدام آيه از قرآن در بيدار شدن در ساعتي معين مفيد است؟
6- جريان تصميم کفار مبني بر کشتن پيامبر اکرم در کدام آيه مطرح شده است؟
7- پيامبر اکرم در پايان نامه خود به مقوقس «پاشاه مصر» به کدام آيه از قرآن کريم استشهاد نمودند؟
8- جنگهاي زمان پيامبر اکرم (ص) که در قرآن کريم از آنها نام برده شده است ، کدامند؟
9- پس از قرائت يا شنيدن کدام آيه از قرآن کريم «لبيک» گفتن پسنديده است؟
10- کداميک از سوره هاي قرآن مجيد را سوره ي امام حسين (ع) ناميده اند؟
11- کدام سوره طبق روايت از امام علي (ع) « شناسنامه ي خداوند» است؟
12- نام فارسي قرآن چيست؟
13- آيه در سوره ي بقره که- بنا بر گفته ي مرحوم علامه طباطبايي (رض) داراي بيش از يک ميليون -1000000- احتمال معنايي است؟
14- اولين ترجمه ي فارسي قرآن مجيد چه نام دارد؟
15- بلندترين کلمه در قرآن کدام است؟
پاسخها
1- 2816 بار
2- 5 سوره ( حمد، انعام، کهف، سبا، فاطر)
3- دو آيه ( آيه 154سوره ي آل عمران، آيه ي 29 سوره ي فتح)
4- ماه مبارک رمضان
5- آيه ي 110سوره ي کهف
6- آيه ي 30 سوره ي انفال
7- آيه ي 64 سوره ي آل عمران
8- الف: جنگ بدر ( آيه ي 64 سوره ي آل عمران) ب: جنگ حنين( آيه ي 25 سوره ي آل عمران) ج: جنگ خندق( آيه ي 20 سوره ي احزاب)
9- جمله ي « يا ايها الذين آمنوا»
10- سوره ي فجر
11- سوره ي اخلاص
12- نُبي
13- آيه ي 102
14- ترجمه تفسير سوره طبري
15- فاستقيمناکموه
معماهاي مشخصات و اطلاعات آماري قرآن
سولات:
1. قرآن داراي چند «سوره» است؟
2. قرآن چند «آيه» دارد؟
3. چه تعداد «نقطه» در قرآن به كار برده شده است؟
4. قرآن چند «فتحه» دارد؟
5. قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
6. قرآن چند بسم الله الله الرحمن الرحيم» دارد؟
7. چه تعداد «محل وقف» در قرآن وجود دارد؟
8. قرآن داراي چند «حزب» است؟
9. چند «كسره» در قرآن به كار رفته است؟
10. چه تعداد «تشديد» در قرآن وجود دارد؟
11. قرآن كريم داراي چند «حرف» است؟
12. قرآن چند «ضمه» دارد؟
13. چند «مدْ» در قرآن به كار رفته است؟
14. قرآن داراي چند «جزء» است؟
15. قرآن چند «بسم الله» دارد؟
16. قرآن داراي چند كلمه است؟
17. قرآن چند «همزه» دارد؟
18. قرآن با چند «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي‌شود؟
19. نام «قرآن» چند بار در قرآن آمده است؟
پاسخ‎ها:
1. قرآن داراي «114» سوره است.
2. قرآن داراي «6236» آيه است.
3. تعداد «1015030» نقطه در قرآن به كار رفته است.
4. قرآن كريم داراي «93243» فتحه است.
5. قرآن به «1000» ركوع تقسيم شده است.
6. قرآن «114» بسم الله الرحمن الرحيم دارد.
7. تعداد «5098» محل وقف در قرآن وجود دارد.
8. قرآن داراي «120» حزب مي‌باشد.
9. «39586» عدد کسره در قرآن به كار برده شده است.
10. «19253» عدد تشديد در قرآن به كار برده شده است.
11. قرآن كريم داراي «323671» حرف است.
12. قرآن داراي «4808» عدد ضمّه است.
13. «1771» عدد مدْ در قرآن به كار رفته است.
14. قرآن «30» جزء دارد.
15. قرآن «115» بسم الله دارد.
16. قرآن داراي «77701» كلمه است.
17. «3272» عدد همزه در قرآن بكار رفته است.
18. قرآن با «يك» بسم الله الرحمن الرحيم آ‌غاز مي‌شود.
20. «70» بار نام «قرآن» در قرآن آمده است.

پرسش و پاسخ هاي ديگري از قرآن كريم
1. «بزرگترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
2. «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟
3. «كوچكترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
4. «مهم‌ترين آية» قرآن چه نام دارد؟
5. «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟
6. «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟
7. «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
8. «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟
9. «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟
10. «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟
11. «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟
12. «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟
13. «اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟
14. «بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟
15. «بزرگترين كلمة» قرآن در كدام سوره است؟
16. بيشترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
17. «كمترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟
18. «بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌
19. «بهترين ماه» در قرآن كدام است؟
20. «بزرگترين حيوان» كه نامش در قرآن ذكر شده چه نام دارد؟
21. «كوچكترين حيوان» كه در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟
22. «بزرگترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
23. «كوچكترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟
24. «بزرگترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟‌
25. «كوچكترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟
26. «بهترين سورة» قرآن چه نام دارد؟
27. «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟

پاسخ‎ها:
1. بزرگترين سوره قرآن سوره «بقره» است.
2. بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره شده است «شير» مي‌باشد.
3. كوچكترين سوره قرآن «كوثر» مي‌باشد.
4. مهم‌ترين آيه «آية الكرسي» است.
5. «آيه 282 سوره بقره» بزرگترين آيه قرآن است.
6. عظيم‌ترين آيات «آيه الکرسي» و «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌باشد.
7. كوچكترين كلمه قرآن «باء» در بسم الله مي‌باشد.
8. بهترين خوردني كه در قرآن ذكر شده است «عسل» است.
9. عدالت‌آميز ترين آيه قرآن «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» مي‌باشد.
10. ترس‌آور ترين آيه قرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» مي‌باشد.
11. منفورترين كار حلال نزد خداوند «طلاق» است.
12. كوچكترين آيه قرآن «مدها متان» در سوره الرحمن قرار دارد.
13. اميدبخش ترين آيه قرآن «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» است.
14. بزرگترين عدد در سوره «صافات، آيه 147» آمده است كه «صدهزار» مي‌باشد.
15. بزرگترين كلمه قرآن «فاستقينا كموه» است كه در آيه 22 سوره حجر آمده است.
16. بيشترين حرفي كه در قرآن كريم به كار رفته است حرف «الف» مي‌باشد.
17. كمترين حرف نيز حرف «ظاء» مي‌باشد.
18. بهترين شب در قرآن «شب قدر» است.
19. بهترين ماه در قرآن «ماه رمضان» است.
20. بزرگترين حيوان «فيل» است.
21. كوچكترين حيوان «شپش» است.
22. بزرگترين كلمة قرآن «11 حرف» دارد فاسقيناكموه.
23. كوچكترين كلمه قرآن «1 حرفي» است باء.
24. بزرگترين سوره قرآن داراي «25500» حرف است.
25. كوچكترين سوره قرآن داراي «42» حرف است.
26. بهترين سوره قرآن «يس» است.
27. بيشترين سوره‌هاي مكي در «جزء 30» قرآن قرار دارد و تنها «3 سوره مدني» در اين جزء وجود دارد.
معماهاي اولين‌ها
1. اولين آيه‌اي كه نازل شد كدام است؟
2. اولين آيه‌اي كه در «حرمت شراب» نازل شد در كدام سوره است؟
3. اولين آية قرآن كه حضرت مهدي ـ عج ـ هنگام ظهورشان تلاوت مي‌فرمايند كدام آيه است؟‌
4. اولين سوره‌اي كه نازل شد كدام سوره است؟
5. اولين دعايي كه در قرآن آمده در كدام سوره است؟
6. اولين آيه سجده‌دار در كدام سوره قرار دارد؟
7. اولين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند كدام است؟
8. اولين آيه‌اي كه از «جهنم» ياد مي‌كند كدام است؟
9. اولين سوره قرآن چه نام دارد؟
10. اولين آيه‌اي كه درباره «مسجد» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
11. اولين «كلمه‌اي» كه نازل شده است چيست و در كدام سوره قرار دارد؟
12. اولين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟
13. اولين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني» ؟
14. اولين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد چه نام دارد؟
15. اولين «حرف» قرآن كريم كدام است؟
16. اولين سوره قرآن داراي چند آيه و كلمه است؟
17. اولين سورة قرآن كه «سجده واجب» دارد چه نام دارد؟
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شد چه نام دارد؟
19. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران الهي است چه نام دارد؟
20. اولين سوره‌اي كه با كلمه «قُل» آغاز ميشود چه نام دارد؟
21. اولين سوره‌اي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ آن را در مكه اعلان نمود چه نام دارد؟
22. اولين فرشته‌اي كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
23. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟
24. اولين آيه‌اي كه در آن راجع به «احسان و نيكي به پدر و مادر» اشاره شده كدام است؟
25. اولين آيه‌اي كه در خصوص «دين اسلام» سخن گفته كدام است؟
26. اولين آيه‌اي كه درباره «اسراف» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
27. اولين آيه‌اي كه كلمة «آيه» در آن بيان شده كدام است؟
28. اولين آيه‌اي كه در آن لفظ جلاله «الله» بيان شده، در كدام سوره است؟
29. اولين آيه‌اي كه راجع به «جنگ و قتال» نازل شد، كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟
30. اولين آيه‌اي كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟
31. اولين آيه‌اي كه راجع به «تلاوت قرآن كريم» بيان شد در كدام سوره قرار دارد؟
32. اولين آيه كه كلمة «مؤذن» در آن به كار رفته كدام است؟
33. اولين آيه‌اي كه راجع به «شهيد و شهادت در راه خدا» سخن گفته كدام است؟
34. اولين سوره‌ قرآن كريم چه نام دارد؟
35. اولين سوره‌اي كه در مدينه نازل شد، چه نام دارد؟
پاسخ‎ها:
1. اولين آيه‌اي كه نازل شده است آيه اول سوره علق مي‌باشد.
2. اين آيه در سورة بقره «آيه 129» مي‌باشد.
3. «آيه86» سوره هود اولين آيه‌اي است كه حضرت مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ هنگام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي‌سازد.
4. اولين سوره «علق» مي‌باشد.
5. اولين دعا در سوره بقره «آيه 126» مي‌باشد.
6. آخرين «آيه سوره اعراف».
7. «آيه 35 سوره بقره» اولين آيه است كه از بهشت ياد مي‌كند.
8. «آيه 206 بقره» اولين آيه است كه از جهنم ياد مي‌كند.
9. اولين سوره قرآن كريم سوره حمد ميباشد.
10. درآيه «114 سوره بقره» راجع به مسجد سخن گفته شده است.
11. اولين كلمه «اقرأ» در سوره علق مي‌باشد.
12. آيه «185 سوره بقره».
13. اولين سوره قرآن «مكي» است.
14. اولين سوره‌اي كه سجده مستحبي دارد سوره «اعراف» مي‌باشد.
15. اولين حرف قرآن «ب» مي‌باشد.
16. اولين سوره قرآن داراي «7 آيه و 29 كلمه» مي‌باشد.
17. اولين سوره‌اي كه سجده واجب دارد سوره «سجده» است.
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شده سوره «حمد» مي‌باشد.
19. اولين سوره به نام «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد.
20. «سوره جن».
21. اولين سوره‌اي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ در مكه اعلان نمود سوره «سجده» مي‌باشد.
22. اولين فرشته‌ «جبرئيل» است كه در آيه 97 سوره بقره بيان شده است.
23. «سوره ابراهيم».
24. اولين آيه‌اي كه راجع به احسان و نيكي به پدر و مادر سخن گفته است «آيه 83 سوره بقره» مي‌باشد.
25. اولين آيه‌اي كه راجع به دين مقدس اسلام سخن گفته است«آيه 19 سوره آل عمران» مي‌باشد.
26. «آيه 147 سوره آل عمران».
27. اولين آيه اي كه كلمه آيه در آن ذكر شده «آيه 106 سوره بقره» است.
28. «آيه 7 سوره بقره».
29. «آيه 39 سوره حج».
30. «آيه 25 سوره توبه».
31. اولين آيه كه راجع به تلاوت قرآن كريم بيان شده در سوره «بقره آيه 121» مي باشد.
32. كلمه «مؤذن» براي اولين بار در قرآن در آيه «44 سوره اعراف» بكار رفته است.
33. راجع به شهيد و شهادت براي اولين بار در قرآن در آيه «104 سوره بقره» سخن به ميان آمده است.
34. اولين سوره قرآن كريم «بيش از ده نام» دارد.
35. «سوره مطففين» اولين سوره‌اي است كه درمدينه نازل شده است.
1. آخرين «آيه‌اي كه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد» كدام است؟
2. «آخرين سوره» در قرآن چه نام دارد؟
3. «آخرين آيه‌اي كه سجده واجب دارد» در كدام سوره قرار دارد؟
4. «آخرين حرف قرآن» چيست؟
5. آخرين آيات قرآن در كجا بر پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد؟
6. آخرين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند در كدام سوره است؟
7. آخرين آيه‌اي كه به «جهنم» اشاره مي‌كند كدام است؟
8. آخرين سوره‌اي كه نازل شد چه نام دارد؟
9. آخرين آيه‌اي كه راجع به «مسجد» سخن گفته كدام است؟
10. آخرين آيه‌اي كه راجع به «روزه» اشاره كرده كدام است؟
11. آخرين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟
12. آخرين سوره‌ قرآن «چند حرف، چند كلمه و چند آيه» دارد؟
13. آخرين سوره‌اي كه «در مدينه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » نازل شد چه نام دارد؟
14. آخرين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد در كدام سوره است؟
15. «آخرين سوره‌اي كه يكجا نازل شده» كدام سوره است؟
16. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده چيست؟
17. آخرين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني»؟
18. آخرين «دعايي» كه در قرآن آمده از زبان چه كسي است و در كدام سوره قرار دارد؟
19. آخرين «آية قرآن» كدام است؟
پاسخ‎ها:
1. آيه‌ «3 سوره مائده» (كه درباره خلافت و جانشيني حضرت علي ـ عليه السلام ـ است) آخرين آيه‌اي است كه نازل شده است.
2. آخرين سوره «سوره ناس» است.
3. اين آيه در سوره «علق» قرار دارد.
4. آخرين حرف قرآن كريم حرف «س» است.
5. پس از بارگشت پيامبر اكرم (ص) از حجه الوداع در منطقه اي به نام « غدير خم » آخرين آيات قرآن بر آن حضرت نازل شد.
6. آخرين آيه اي كه از بهشت ياد مي كند در سوره بينه «آيه8 » مي باشد.
7. آخرين آيه اي كه از جهنم ياد مي كند در سوره بينه «آيه 6 » مي باشد.
8. « سوره نصر » آخرين سوره است كه نازل شده است.
9. « آيه 18 سوره جن » آخرين آيه است كه درباره مسجد سخن گفته است.
10. در « آيه 4 سوره مجادله » راجع به روزه اشاره اي شده است.
11. «آيه21 سوره بروج » آخرين آيه اي است كه كلمه قرآن در آن آمده است.
12. آخرين سوره قرآن « 79 حرف ، 20كلمه و 6 آيه » دارد.
13. آخرين سوره اي كه در مدينه نازل شده سوره «نصر » است.
14. «آيه21 سوره انشقاق » آخرين آيه اي است كه سجده مستحبي دارد.
15. « سوره اخلاص ».
16. « آخرين سوره اي كه در مكه نازل شده است «سوره روم » است.
17. آخرين سوره قرآن «مكي » است.
18. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده « از زبان حضرت نوح (ع) است كه در سوره نوح آيه آخر اين سوره » قرار دارد.
19. آخرين آيه قرآن « من الجنه و الناس » مي باشد.
معماهاي پيامبران
1. «داستان معراج پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله ـ » در كدام سوره بيان شده است؟
2. نام كدام پيامبر بيشتر از ديگر پيامبران در قرآن ذكر شده است؟
3. كدام پيامبر به پيامبر بت‌شكن معروف بود و كفار نيز او را به آتش انداختند ولي به خواست خداوند سالم بيرون آمد؟
4. «ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » در كداميك از سوره‌ها بيان شده است؟
5. صفت كداميك از پيامبران «ذبيح الله» است؟
6. كدام پيامبر مردگان را زنده مي‌كرد و نابينايان را نيز شفا مي‌داد؟
7. كدام پيامبر مدتي در شكم ماهي زندگي كرد؟
8. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام پيامبران است؟
9. پيامبري كه قومش به لجاجت و بهانه‌گيري شهرت داشتند چه نام داشت؟
10. كدام پيامبر به سفر آسماني رفت؟
11. فرزندان كداميك از پيامبران به بني اسرائيل معروف هستند؟
12. كدام پيامبر نجار بود و كشتي ساخت؟
13. نام چند پيامبر را ذكر كنيد كه اسم‌شان با حرف «ي» شروع مي‌شود؟
14. داستان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ و بلقيس در كدام سوره بيان شده است؟
15. كداميك از پيامبران هم اكنون زنده است؟
16. كداميك از پيامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
17. كداميك از پيامبران به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد؟
18. چه تعداد از پيامبران نامشان در قرآن آمده است؟
19. كدام پيامبر بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟
20. در قرآن كريم از چند پيامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
21. چه تعداد از پيامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟
22. كدام پيامبر اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد؟
23. نام گرامي رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
24. كداميك از پيامبران در سن پيري صاحب فرزند شد؟
25. كدام پيامبر عمويش كافر بود؟
26. كداميك از پيامبران آمدن يكي ديگر از پيامبران را بشارت داد؟
27. نام كدام پيامبر كمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذكرد شده است؟
28. كدام پيامبر مدتي شغلش چوپاني بود؟
29. قرآن كريم از داستان كدام پيامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترين داستان‌ها) ياد كرده است؟
30. نام چه تعداد از جنگ‌هاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و صلم ـ در قرآن ذكر و يا به آن‌ها اشاره شده است؟
31. كدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟‌
32. دو تن از پيامبراني كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌اند را نام ببريد؟
33. كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي‌شنيد؟
34. كدام پيامبر را در كودكي برادرانش به چاه انداختند؟
35. كدام پيامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟
36. كدام پيامبر براي عمويش استغفار كرد؟
37. كداميك از پيامبران يكي از مردمان سرزمين خود را كشت؟
38. كدام پيامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
39. نام «16 پيامبر» در يكي از سوره‌هاي قرآن ذكر شده نام آن سوره چيست؟
40. كدام پيامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
41. سوره‌هايي كه به «پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
42. كدام پيامبر به «شيخ الانبياء» معروف است؟
43. نام چند پيامبر با حرف «الف» شروع مي‌شود؟
44. كدام پيامبر زره مي‌بافت؟
45. در زمان كدام پيامبر «طبابت و علوم پزشكي» رواج داشت؟
46. كدام پيامبر به «ذوالنون» معروف است؟
47. حضرت هود ـ عليه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
48. كدام پيامبران با هم نسبت برادري داشتند؟
49. لقب كداميك از پيامبران «حبيب الله» است؟
50. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آيه مي‌گريست؟
51. كدام پيامبر به «روح الله» معروف است؟
52. پيامبراني كه با هم نسبت پدر و پسري داشتند را نام ببريد؟ 53. كدام پيامبر به «صفوة الله« مشهور است؟ 54. داستان خواب صد ساله حضرت عزيز ـ عليه السلام ـ در كدام سوره قرآن بيان شده است؟ 55. در زمان كدام پيامبر سحر و جادو رايج بود؟
56. كدام پيامبر از گل پرنده ساخت؟ 57. نام «پيامبران اولوالعزم» هركدام چند بار در قرآن آمده است؟ 58. داستان برخورد حضرت موسي ـ عليه السلام ـ با دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ در كدام سوره بيان شده است؟ 59. كدام پيامبر در عالم رؤيا ديد كه يازده ستاره و خورشيد و ماه او را سجده مي‌كنند؟ 60. كدام پيامبر نخستين شخصي بود كه «بسم الله الرحمن الرحيم» نوشت؟ 61. كداميك از پيامبران «دوازده پسر» داشت؟
62. چند پيامبر نام ببريد كه «هم عصر» بودند؟ 63. كدام پيامبر «تبردار» بود؟ 64. كدام پيامبر اولوالعزم «داماد حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » بود؟ 65. دو تن از پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده با هم «پسر خاله« بودند آن دو پيامبر را نام ببريد؟ 66. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدينه در كدام غار پنهان شد؟ 67. پيامبر قوم سبأ كه بود؟
68. كدام پيامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟ 69. كدام پيامبر نمونه «صبر و شكيبايي» است؟ 70. داستان كدام پيامبر بيشتر از ديگر داستان‌ها در قرآن بيان شده است؟ 71. داستان «شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » در كدام سوره قرآن بيان شده است؟ 72. كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ چه نام دارد؟
73. «تورات» كتاب كدام پيامبر است؟ 74. كتاب حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ چه بود؟ 75. معجزه حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ چه‌ بود؟ 76. زبور كتاب كدام پيامبر است؟ 77. پيامبراني كه بيش از يك زن داشتند را نام ببريد؟ 78. كدام پيامبر الوالعزم بود كه زن نداشت؟ 79. عمر كدام پيامبر بيش از همه پيامبران است؟ 80. كدام پيامبر به «خليل الله» معروف است؟‌ 81. «معجزه حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » چه بود؟ 82. نخستين پيامبر اولوالعزم چه نام داشت؟ 83. مهمترين معجزة حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ چه بود؟ 84. خداوند متعال به كدام پيامبر «علم نجوم و حساب و هيأت» آموخت؟ 85. كدام پيامبر «جد اول» رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ بود؟ 86. كدام پيامبر نخستين شخصي بود كه «خط نوشت و لباس دوخت» ؟ 87. بشارت آمدن پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ توسط حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در كدام سوره بيان شده‎است؟ 88. «سرگذشت حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » در كدام سوره بيان شده است؟ 89. نام اصلي كداميك از پيامبران «عبدالغفار» است؟
90. «اول المؤمنين» صفت كدام پيامبر است؟ 91. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در «كدام كوه» مناجات مي‌كرد؟ 92. نام كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ «انجيل» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 93. كداميك از پيامبران «كفالت حضرت مريم» را بر عهده داشت؟ 94. دو تن از پيامبراني كه به «ساختن كعبه» همت گماردند چه نام دارند؟

پاسخ‎ها:
1. داستان معراج حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله ـ در سورة «اسراء» بيان شده است.
2. نام حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بيشتر از ديگر پيامبران «136 مرتبه» در قرآن ذكر شده است.
3. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ».
4. ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در سوره «مريم» بيان شده است.
5. صفت حضرت اسماعيل ـ عليه السلام ـ «ذبيح الله» است.
6. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مردگان را زنده و نابينايان را شفا مي‌داد.
7. «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ « مدتي درشكم ماهي زندگي مي‌كرد.
8. سوره‌هاي «ابراهيم، محمد، ‌نوح، هود، يوسف، يونس» بنام پيامبران مي‌باشد.
9. پيامبري كه قومش به بهانه‌گيري معروف هستند «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد.
10. حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ به سفر آسماني رفت.
11. فرزندان «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ به بني اسرائيل» معروف هستند.
12. «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ ».
13. «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ ، حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ ، حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ ، حضرت يونس ـ عليه السلام ـ».
14. اين داستان در سوره «سبأ» بيان شده است.
15. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » هم اكنون زنده است.
16. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » به «خليل الله» ملقب بود.
17. «حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ » به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد.
18. پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادريس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهيم، اسماعيل،‌ يعقوب، اسماعيل صادق الوعد, اسحاق، يوسف، ايوب، يونس، شعيب، موسي، هارون، ‌داوود، سليمان، الياس، ‌اليسع، ذوالكفل، عزيز، زكريا، يحيي، عيسي و محمد ـ علي نبينا و آله و عليهم السلام اجمعين ـ. .
19. «حضرت آدم ـ عليه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنيا آمد.
20. پيامبراني كه به عنوان (اسوه حسنه. از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهيم ـ عليه السلام ـ ، محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ ».
21. نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
22. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد.
23. نام گرامي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ و يك بار با نام احمد در سوره صف آيه 6 بيان شده است.
24. «حضرت زكريا ـ عليه السلام ـ » در سن پيري صاحب فرزند شد.
25. «عموي حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ كافر بود».
26. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
27. نام حضرت يونس «دو بار» در قرآن آمده است.
28. «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ ».
29. داستان حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ .
30. جنگ‌هاي پيامبر كه در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بني النحلة، تبوك، حمراء الاسد، الخندق، فتح مكه، احزاب، بني قريظه، بني النظير، الحديبيه، و بيعة الرضوان، حنين، ذات السلاسل.
31. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » پدر نداشت.
32. «حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ و حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مجرد زندگي كردند.
33. «حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ ».
34. «حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ » را در كودكي به چاه انداختند.
35. «پسر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » از فرمان پدرش سرپيچي كرد و هلاك شد.
36. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » براي عمويش استغفار كرد.
37. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » در يك ماجرايي يكي از مردمان سرزمين خود را به قتل رساند.
38. پيامبري كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسي ـ عليه السلام ـ «كليم الله» مي‌باشد.
39. در «سوره انبياء» نام (16 تن از پيامبران) ذكر شده است.
40. پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » بود.
41. سوره‌هاي «طه، يس، مزمّل و مدّثر» به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ منسوب مي‌باشند.
42. «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » به (شيخ الانبياء) معروف هستند.
43. پيامبراني كه نامشان با حرف الف شروع مي‌شود عبارتند از: «ابراهيم، الياس، ايوب، اسحق، ادريس، اسماعيل و آدم ـ عليهم السلام ـ ».
44. «حضرت داوود ـ عليه السلام ـ » زره مي‌بافت.
45. در زمان (حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » علوم «پزشكي و طبابت» رواج داشت.
46. «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ ».
47. «حضرت هود ـ عليه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
48. پيامبراني كه باهم نسبت برادري داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعيل، موسي و هارون ـ عليهم السلام ـ ».
49. «لقب حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » (حبيب الله) است.
50. پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آيه 16 سورة يونس» مي‌گريست.
51. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » به (روح الله) معروف است.
52. پيامبراني كه با هم نسبت پدر و پسري داشتند عبارتند از: «زكريا و يحيي، داوود و سليمان، ابراهيم و اسحاق، يعقوب و يوسف،‌ ابراهيم و اسماعيل ـ عليهم السلام ـ ».
53. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ «به صفوة الله» مشهور است.
54. اين داستان در سوره بقره آيه 259 بيان شده است.
55. در زمان «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » (سحر و جادوگري) رواج داشت.
56. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ ».
57. «حضرت نوح 3 بار،‌ ابراهيم 68 بار، موسي 136 بار، عيسي 33 بار، محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ 5 بار».
58. اين داستان در سوره «قصص آيه 25» آمده است.
59. «حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ ».
60. «حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ » نخستين شخصي بود كه (بسم الله الرحمن الرحيم) نوشت.
61. «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ » دوازده پسر داشت.
62. پيامبراني كه با همديگر در يك زمان مي‌زيستندعبارتند از: «ابراهيم ولوط، يوسف و يعقوب، موسي و خضر».
63. «حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ».
64. «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » داماد حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ بود.
65. «حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ و يحيي ـ عليه السلام ـ » با همديگر پسر خاله بودند.
66. «حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام هجرت از مكه به مدينه در غاري به نام «سبع» پنهان شد.
67. «حضرت داوود ـ عليه السلام ـ ».
68. پيامبر قوم ثمود «حضرت صالح ـ عليه السلام ـ » بود.
69. «حضرت ايوب ـ عليه السلام ـ » نمونه (صبر و بردباري) بود.
70. داستان حضرت موسي ـ عليه السلام ـ و فرعون بيشتر از ديگر داستان‌‌ها در قرآن كريم بيان شده است.
71. داستان شكستن بت‌ها توسط حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ در سوره «انبياء آيه 57» آمده است.
72. كتاب حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ انجيل نام دارد.
73. تورات كتاب حضرت موسي ـ عليه السلام ـ است.
74. صحف ابراهيم.
75. ساختن پرنده از گل، زنده كردن مرده‌ها، سخن گفتن در گهواره و شفا دادن بيماري‌هاي لاعلاج از معجزات حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ است.
76. كتاب حضرت داوود ـ عليه السلام ـ .
77. حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ، حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ حضرت نوح ـ عليه السلام ـ و... .
78. در بين پيامبران اولوالعزم تنها حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ بود كه زن نداشت.
79. حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ تاكنون زنده است.
80. حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ به «خليل الله» معروف است .
81. معجزات حضرت موسي ـ عليه السلام ـ عبارتند از: يد بيضاء، اژدها شدن عصاي موسي و شكافتن دريا توسط عصا.
82. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ نخستين پيامبر اولوالعزم است.
83. مهمترين معجزه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ قرآن مي‌باشد.
84. خداوند متعال به حضرت ادريس ـ عليه السلام ـ علم نجوم و حساب و هيأت را آموخت.
85. حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ جدّ اول حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ بوده‌اند.
86. حضرت ادريس ـ عليه السلام ـ اولين شخصي بود كه لباس دوخت و خط نوشت.
87. بشارت آمدن پيامبر ـ صلي الله عليه و اله ـ توسط حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ «سوره صف» آمده است.
88. سرگذشت حضرت نوح ـ عليه السلام ـ درسوره «نوح» بيان شده است.
89. حضرت نوح ـ عليه السلام ـ نامش «عبدالغفار» بوده و نوح لقب او بوده است.
90. «اول المؤمنين» صفت «حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » مي‌باشد.
91. حضرت موسي ـ عليه السلام ـ در «كوه طورسينا» مناجات مي‌كرد.
92. «انجيل» 14 مرتبه در قرآن ذكر شده است.
93. «حضرت زكريا ـ عليه السلام ـ »كفالت حضرت مريم- سلام الله عليها - را به عهده داشت.
94. «حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل ـ عليهما السلام ـ» به ساختن كعبه همت گماردند.
معماهاي متفرقه مربوط به قرآن
1. قرآن كريم طي مدت چند سال بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟
2. نخستين كسي كه قرآن را اعراب گذاري كرد چه كسي بود؟
3. چاپ قرآن براي نخستين بار در ايران در چه سالي انجام شد؟
4. «زينت قرآن» چيست؟
5. اولين گردآورندة قرآن چه كسي بود؟
6. كدام كتاب به «اخ القرآن» (برادر قرآن) معروف است؟
7. كداميك از امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ بود كه خوش صداترين مردمان در قرائت قرآن بود؟
8. اولين كتاب تفسير قرآن تأليف چه‌كسي بود؟
9. نخستين شخصي كه علم تجويد قرآن را به رشتة تحرير درآورد كه بود؟
10. «بهار قرآن» چيست؟
11. كدام كتاب به « اخت القرآن» (خواهر قرآن) معروف است؟
12. نخستين مفسر قرآن چه‌كسي بود؟
13. اولين كسي كه قرآن را نقطه گذاري كرد كه بود؟
14. آن چيست كه سرمايه دين است؟
15. چند تن از شاعران ايراني در كودكي حافظ كل قرآن بوده‌اند؟
16. اولين شخصي كه در مكه به صورت علني قرآن خواند كه بود؟
17. آن چيست كه بهترين ذكرهاست؟
18. خداوند متعال توصيه فرموده‌اند قرآن را بيشتر به چه سبك و صورت بخوانيد؟
19. نخستين كسي كه در زمان حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ يكي از سوره‌هاي قرآن را به زبان فارسي ترجمه كرد كه بود؟
20. نام چند «كتاب مقدس» در قرآن آمده است؟
21. اولين كسي كه در صدر اسلام قرآن نويسي كرد كه بود؟
22. كدام عبادت است كه انجام و ترك آن حرام است؟
23. اولين شخصي كه در «قرائت قرآن كريم» كتاب نوشت كه بود؟
24. به چه كساني «قراءسبعه» مي‌گويند؟
25. كدام زن بود كه حافظ قرآن بود و مدت بيست سال تمام جز آيات قرآن حرف ديگري بر زبانش جاري نشد و با مردم نيز به وسيله آيات قرآن سخن گفت؟
26. «وقف غفران» چيست و چند مورد مي‌باشد؟
27. نخستين شخصي كه خط نسخ را ابتكار كرد، و قرآن كريم با اين خط نوشته شد كه بود و اين امر در چه زماني صورت گرفت؟
28. نخستين قاري مصري كه نشان درجه اول فنون و علوم قرآني را كسب كرد چه كسي بود
29. كدام يك از قاريان ايران براي اولين بار در مسابقات بين المللي قرائت قرآن به مقام نخست رسيد؟
30. قرائت قرآن كريم چند مرحله دارد، آنها را نام ببريد؟
31. اولين شخصي كه قرائت هاي مختلف را در هفت قرائت مختلف منحصر ساخت كه بود؟
32. قرآن كريم براي اولين بار در چه زماني و در كجا به چاپ رسيد؟
33. اولين كسي كه قرآن را به زبان فرانسوي ترجمه كرد كه بود؟
34. كدام كشور اسلامي براي نخستين بار اقدام به چاپ قرآن كرد؟
35. اولين كسي كه قرآن را به زبان آلماني ترجمه كرد كه بود؟
36. ترجمه كامل قرآن به زبان انگليسي براي اولين بار توسط چه كسي صورت گرفت؟
37. اولين قاري قرآن كريم كه قرآن را به صورت ترتيل خوانده چه نام دارد؟
38. اولين كسي كه قرآن را به زبان اسپانيايي ترجمه كرد كه بود؟
39. اشخاصي كه به گرد آوري قرآن كريم در زمان رسول گرامي اسلام (ص) اقدام كردند چه نام دارند؟
40. «ابوالاسود دوئلي» شاگرد كدام امام (ع) بوده است؟
41. «علائم وقف در قرآن» توسط چه كسي وضع شده است؟
42. كتاب «تفسير الميزان» تأليف چه كسي است؟
43. كتاب «تفسير نور الثقلين» تأليف چه كسي است؟
44. «دعاي پيش از خواندن قرآن» از كدام يك از معصومين نقل شده است؟
45. «تفسير مجمع البيان» توسط چه كسي تفسير و تأليف شده است؟
46. «دعاي ختم قرآن» از كدام يك از معصومين نقل شده است؟
47. اولين شخصي كه در «آيات الاحكام» كتاب نوشت كه بود؟
پاسخ‎ها:
1. قرآن طي مدت «23 سال» بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله ـ نازل شده است.
2. «ابوالأسود دوئلي» اولين كسي بود كه قرآن را اعراب گذاري كرد.
3. قرآن كريم براي نخستين بار در ايران در سال «1246 هجري قمري» در دورة قاجاريه با چاپ حروفي منتشر شد.
4. زينت قرآن «صوت زيباست».
5. اولين گردآورنده قرآن «حضرت علي ـ عليه السلام ـ »‌ است.
6. «نهج البلاغه» به برادر قرآن(اخ القران) معروف است.
7. «امام سجاد ـ عليه السلام ـ » خوش صداترين مردمان در قرآئت قرآن بود.
8. اولين كتاب تفسير قرآن تأليف «سعيد بن جبير» است.
9. نخستين شخصي كه علم تجويد را به رشته تحرير در آورد «ابو عبيد قاسم بن سلام» بود.
10. «ماه مبارك رمضان» بهار قرآن است.
11. «صحيفه سجاديه» به خواهر قرآن(اخت القران) معروف است.
12. نخستين مفسر قرآن «حضرت علي ـ عليه السلام ـ بود.
13. نخستين شخصي كه قرآن را نقطه گذاري كرد «ابوالاسود دوئلي» بود.
14. قرآن كريم «سرمايه دين» است.
15. سه تن ازشاعران ايراني كه در كودكي و نوجواني حافظ قرآن بوده‌اند عبارتند از: 1. رودكي، 2. حافظ، 3. ناصر خسرو».
16. «عبدالله بن مسعود» اولين شخصي بودكه در مكه به صورت علني قرآن خواند.
17. قرآن مجيد بهترين ذكرها است.
18. حضرت حق توصيه فرموده‌اند كه قرآن را به صورت «ترتيل» بخوانيد.
19. كتاب‌هايي كه در ماه مبارك رمضان نازل شده‌اند عبارتند از: «انجيل، تورات، زبور، صحف و قرآن كريم».
20. «سلمان فارسي» اولين شخصي بود كه سوره حمد را به زبان فارسي ترجمه كرد.
21. كتاب‌هاي مقدسي كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قرآن، انجيل، تورات، زبور، صحف ابراهيم و صحف موسي».
22. نماز انسان مست كه در «آيه 43سوره نساء» انسان مست را از نماز خواندن نهي مي‌كند(همانگونه كه نماز برآنشخص مكلف واجب است،درآنحال خواندن نماز بر او جايز نيست).
23. «ابان بن تغلب» كه يكي از شاگردان امام سجاد ـ عليه السلام ـ بود اولين شخصي بود كه در قرائت قرآن كريم كتاب نوشت.
24. به هفت نفر از معروف‌ترين راويان قرآن كريم قراء سبعه مي‌گويند كه عبارتند از: 1. عاصم بن ابي نجود كوفي 2. ابن كثير مكّي 3. ابوعمرو بفثري 4. نافع مدني 5. حمزه كوفي 6. كسائي كوفي 7. ابن عامر.
ذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نيست كه در ايران قرآن‌ها به نقل از «حفص» از «عاصم بن ابي نجود كوفي» نوشته مي‌شود.
25. اين خانم «خادمه حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ » (فضه عالمه) بود.
26. (وقف غفران) در قرآن كريم «15 مورد» مي‌باشند و علت نيز اين است كه رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت در بعضي آيات وقف نموده و براي مغفرت بندگان خدا دعا مي‌كردند لذا از اين رو آن وقف‌ها را وقف غفران ناميده‌اند.
27. «ابوعلي محمد بن علي بن حسين مُقْلة اثنا عشري» در سال 310 قمري خط نسخ را ابتكار كرد و به سبب آساني و زيبايي كه داشت بلافاصله جايگزين خط كوفي شد.
28. «استاد محمود خليل الحُصري» اولين قاري مصري بود كه اين نشان را دريافت كرد.
29. اولين قاري ايراني كه در مسابقات بين المللي قرائت قرآن مقام اول را از آن خود كرد آقاي «عباس سليمي» بوده در سال 1358 در كشور مالزي به اين مقام رسيد.
30. قرائت قرآن چهار مرحله دارد: 1. ترتيل، 2. تحقيق، 3. تحدير، 4. تدوير.
31. «ابوبكر بن احمد بن موسي» بود كه در قرن سوم هجري به اين كار اقدام نمود.
32. قرآن كريم براي اولين بار در سال 1694 ميلادي برابر با 1105 قمري به اهتمام «ابراهام انكلمان» با مقدمه‌اي به زبان لاتين در هامبورگ منتشر شد.
33. «آندره دوريه» بود كه در سال 1347 ميلادي اقدام به اين كار كرد.
34. اولين كشور اسلامي كه اقدام به چاپ قرآن كرد «ايران» بود.
35. «سولومون شوايگر».
36. «الكساندر روس اسكاتلندي».
37. «استاد محمود خليل الحُصري» اولين شخصي است كه قرآن را به صورت ترتيل خواند.
38. «ابراهام طليطله‌اي».
39. اشخاصي كه به گردآوري قرآن در زمان پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ اقدام كردند عبارتند از: علي ابن ابيطالب ـ عليه السلام ـ ، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، اُبَيّ بن كعب و ابو زيد ثابتبن زيد بن نعمان.
40. ابو الاسود دوئلي شاگرد حضرت علي ـ عليه السلام ـ » بوده است.
41. علائم وقف توسط «شيخ عبدالله سجاوندي» كه يكي از قرّاء اهل سنت مي‌باشد وضع شده است.
42. كتاب «تفسير الميزان» تأليف علامة بزرگوار طباطبائي است.
43. كتاب «تفسير النور الثقلين» توسط «شيخ عبدالعلي بن جمعه» تأليف و تفسير شده است.
44. حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ .
45. اين كتاب توسط «فضل بن حسن طبرسي» تفسير و تأليف شده است.
46. «دعاي ختم قرآن» از امام صادق ـ عليه السلام ـ » نقل شده است.
47.
محمد بن سائب كلبي اولين شخصي بود كه كتاب «آيات الاحكام» نوشت.
معماهاي شخصيت‌ها،‌اصحاب، قبايل، حيوانات،‌مكان‌ها و...
1. «لقمان حكيم» چند بار نامش در قرآن آمده است؟
2. در قرآن كريم چند بار به نام «قوم بني اسرائيل» اشاره شده است؟
3. «بت‌هايي» كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد؟
4. «ستمگراني»كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد.
5. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام حيوانات، است؟
6. «قبايلي» كه نام آنها در قرآن آمده را نام ببريد.
7. نام «جبرئيل» چند بار در قرآن آمده است؟
8. فرعون دركجا به هلاكت رسيد؟
9. كدام «حيوان» نمرود را به هلاكت رساند؟
10. نام «ابليس» در قرآن چند بار آمده است؟
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند چه نام داشتند؟
12. «فرشتگاني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد.
13. كدام قسمت از زمين بود كه فقط يكبار نور خورشيد بر آن تابيد؟
14. پرنده‌اي كه در دربار حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ خدمت مي‌كرد چه نام داشت؟
15. قارون، كه گنج معروفي داشت و در قرآن نيز به آن اشاره شده است شوهرخواهر كداميك از پيامبران بود؟
16. اصحاب كهف چند سال در غار خواب بودند؟
17. لشگريان ابرهه سوار بر كدام حيوان شده و به جنگ خانه خدا آمدند؟
18. «كافراني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد.
19. كدام يك از حيوانات همراه اصحاب كهف به غار رفت؟
20. كدام قوم بيشترين نافرماني را نسبت به پيامبرانشان كردند؟
21. نام چه تعداد از «چشمه‌هاي بهشتي» در قرآن بيان شده است؟
22. «رودهايي» كه در قرآن از آنها نام برده شده كدامند؟
23. به كدام حيوان وحي شد؟
24. نام «هشت قوم» در دو خط از قرآن بيان شده اين دو خط در كدام سوره قرار دارد؟
25. «ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است؟
26. «فرزند كافر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » چه نام داشت؟
27. لقب كدام پيامبر «اسرائيل» است؟
پاسخ‎ها:
1. نام لقمان حكيم «2 بار» در قرآن كريم آمده است.
2. در قرآن «41 بار» به قوم بني اسرائيل اشاره شده است.
3. بت‌هايي كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «العجل، العزي، لات، مناة، ود، يعوق» است.
4. ستمگراني كه نام‌شان در قرآن آمده است عبارتند از: جالوت، هامان، سامري، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب.
5. نام سوره ها به اسم حيوانات عبارتند از: بقره, نمل, عنکبوت, فيل.
6. قبايلي كه نام آنها در قرآن آمده است عبارتند از: «ثمود، عاد، قريش، مدين، اصحاب الايكه و اصحاب الرس».
7. نام جبرئيل «3 بار» در قرآن آمده است.
8. فرعون و يارانش در دريا غرق شدند و به هلاكت رسيدند.
9. حيواني كه نمرود را به هلاكت رساند «پشه» بود.
10. «11 بار» نام ابليس در قرآن ذكر شده است.
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند «ابابيل» نام داشتند.
12. فرشتگاني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «جبرئيل، ماروت، هاروت، ميكال و مالك».
13. آن قسمت از زمين كه فقط يك بار نور خورشيد بر آن تابيد كف دريا بود كه به امر آب دريا شكافته شد و لشگريان فرعون در آن غرق شدند.
14. اين پرنده «هدهد» نام داشت.
15. قارون شوهر خواهر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود.
16. اصحاب كهف «309» سال در غار خواب بودند.
17. لشگريان ابرهه بر «فيل‌ها» سوار بودند.
18. كافراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قارون، جالوت و آذر».
19. حيواني كه همراه اصحاب كهف به غار پناه برد «سگ» بود.
20. قوم «يهود».
21. «سلسبيل، كوثر و تسنيم» چشمه‌هاي بهشتي هستند كه نام آن‌ها در قرآن بيان شده است.
22. رودهايي كه در قرآن از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «رود نيل» در سوره (انبياء) و «فرات» در سوره‌هاي (فرقان و فاطر).
23. به «زنبور» وحي شد (آيه 68 سوره نحل).
24. نام اين هشت قوم در آيات «12 الي 14 سوره ق» آمده است.
25. ماجراي اولين قتل در روي زمين در «آيه 30 سوره مائده» آمده است.
26. نام فرزند حضرت نوح ـ عليه السلام ـ «كنعان» بود.
27. لقب «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ » اسرائيل است.
معماهاي زنان و دختران
1. كدام سوره در شأن حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ نازل شده است؟
2. كدام زن بود كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت؟
3. كدام سوره قرآن به معناي زنهاست؟
4. دختر كداميك از پيامبران به عفت و حيا مشهور است؟
5. دو زن نمونه كه در قرآن نيز به آنها اشاره شده است را نام ببريد؟
6. كدام زن هيزم كش آتش جهنم است؟
7. دختر كداميك از پيامبران همسر يكي از پيامبران اولوالعزم بود؟
8. نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟
9. سوره‌اي كه به معناي زن امتحان شده است را نام ببريد؟
10. زني كه حاكم قومي بود و در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ مي‌زيست چه نام دارد؟
11. كدام زن بود كه بدون شوهر فرزند به دنيا آورد؟
12. فرزند كدام زن بود كه در كودكي و در گهواره سخن گفت؟
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است را نام ببريد؟
14. كدام زن بود كه به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روي آب رها كرد؟
15. نام كدام خانم 34 مرتبه در قرآن ذكر شده است؟
16. كدام سوره قرآن است كه سفارش شده زن‌ها آن را بيشتر بخوانند؟
17. كدام سوره قرآن به نام يك زن مي‌باشد؟
18. كدام سوره درباره يك زن نمونه است و آن زن چه نام دارد؟
19. كدام زن بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
21. براي كدام دختر، هنگامي كه در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد؟
22. به مادر كدام يك از پيامبران وحي شد؟
23. كدام زن در سن پيري صاحب فرزند شد؟
24. به كدام زن لقب طيبه داده شده است؟
پاسخ‎ها:
1. سوره‌اي كه در شأن «حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ » نازل شده سوره «كوثر» مي‌باشد.
2. زني كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت «زليخا» بود.
3. سوره «نساء» به معناي زنها است.
4. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » به عفت و حيا مشهور است.
5. دو زن نمونه كه قرآن به آن‌ها اشاره نموده است عبارتند از: «آسيه زن فرعون، مريم مادر عيسي ـ عليه السلام ـ ».
6. «زن ابولهب» هيزم‌كش جهنم است.
7. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » همسر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود.
8. نام حضرت مريم همراه با حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در قرآن بيان شده است.
9. «سوره ممتحنه».
10. زني كه در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ حاكم قومي بود بلقيس نام داشت.
11. «حضرت مريم» بدون شوهر فرزند بدنيا آورد.
12. «فرزند حضرت مريم» بود.
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «زن لوط و زن نوح».
14. «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » فرزند خود را به دستور خداوند درصندوق گذاشته و بر روي آب رها كرد.
15. نام حضرت مريم «34 مرتبه» در قرآن آمده است.
16. سوره‌اي كه سفارش شده آن را زنها بيشتر بخوانند «سوره نور» است.
17. «سوره مريم».
18. سوره‌اي كه در باره يك زن نمونه است «سوره كوثر» است.
19. «حضرت حوا» بدون پدر و مادر به دنيا آمد.
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است «حضرت مريم» است.
21. دختري كه هنگام عبادت از طرف خداوند برايش غذا آورده شد «حضرت مريم» بود.
22. به «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » وحي شد.
23. «ساره همسر حضرت ابراهيم» در سن پيري صاحب فرزند شد.
24. به «حضرت مريم» لقب طيبه داده شد.
معماهاي واژه‌ها، الفاظ‌، كلمات و ...
1. لفظ «رحيم» كه از اسماء الحسني براي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟
2. واژه «صلوة» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟
3. كلمة «آخرت» چند بار در قرآن آمده است؟
4. كلمه «دنيا» چند مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است؟
5. واژه «يوم» (روز) چند بار در قرآن بيان شده است؟
6. واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟
7. لفظ «رحمان» چند بار در قرآن ذكر شده است؟
8. كدام كلمه است كه در تمام سوره‌ها بيان شده است؟
9. كلمه «سوره» در قرآن چند بار بكار رفته است؟
10. كلمة «قلم» چند بار در قرآن آمده است؟
11. واژه «آيات» چند بار در قرآن ذكر شده است؟
12. كلمه «عنكبوت» چند بار در قرآن آمده است؟
13. واژه «الناس» (مردم) چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟
14. كلمه «وليتلطف» در كجاي قرآن قرار گرفته است؟
15. چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟
16. كلمه «تلاوت» (خواندن ـ پيروي كردن) چند بار در قرآن آمده است؟‌
17. لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن بيان شده‌ است؟
18. كلمه «امام» در قرآن چند بار آمده است؟
19. كلمه‌هاي «حيات و موت» هركدام چندبار در قرآن بيان شده‌اند؟
پاسخ‎ها:
1. لفظ رحيم «227» بار در قرآن ذكر شده است.
2. واژه صلواة با مشتقاتش «98» بار در قرآن آمده است.
3. كلمه آخرت با مشتقاتش «250» بار در قرآن آمده است.
4. كلمه دنيا با مشتقاتش «133» بار در قرآن آمده است.
5. واژه يوم با مشتقاتش «475» بار در قرآن بيان شده است.
6. واژه شهر با مشتقاتش «21» بار آمده است.
7. لفظ رحمان با مشتقاتش «153» بار در قرآن آمده است.
8. كلمه «الله» در تمام سوره‌ها بيان شده است.
9. كلمه سوره «10» بار در كل قرآن بكار رفته است.
10. كلمه قلم «4» بار در قرآن آمده است.
11. كلمه آيات «188» مرتبه در قرآن آمده است.
12. كلمه عنكبوت فقط «2» بار در قرآن آمده است.
13. واژه الناس با مشتقاتش «328» مرتبه در قرآن بيان شده است.
14. اين كلمه در وسط قرآن جاي گرفته است.
15. بنا به نقل تفسير الميزان «127» عدد از اسماء الحسني در قرآن كريم بيان شده است.
16. كلمه تلاوت با مشتقاتش «63» بار در قرآن بكار رفته است.
17. لفظ جلاله الله «2816» مرتبه در قرآن آمده است.
18. كلمه (امام) در قرآن «5» بار آمده است.
19. كلمه‌هاي حيات «184» بار و کلمه موت «165» بار در قرآن كريم بيان شده است.
مهم ترين و اساسي ترين مورد در قرائت صحيح آموزش تجويد مي باشد
آيات حکيمانه قرآن راجع به پنج مطلب مي باشد.
4 سوره از قرآن مجيد داراي سجده واجب مي باشند.
3 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با « الحمدالله » شروع مي شود.
در 7 سوره از قرآن کريم،اسرار خلقت آدم است.
کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.
سوره بقره 86 آيه بيشتر از سوره آل عمران دارد.
خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.
واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کريم آمده است.
آيه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.
تنها ماهي که در قرآن آمده است،« رمضان » است.
کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کريم،تکرار شده است.
آيه 33 از سوره احزاب به آيه « تطهير » معروف است.
در آيه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترين صداها صداي خران است»
آيات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عيب جويي_دادن لقبهاي زشت به يکديگر_بدگماني_غيبت » اشاره نموده است.
در آيه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شيطان » آمده است.
سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمي شود.
نام « سليمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.
5 تا از سوره هاي قران کريم با « قل » شروع مي شود.
نام « حضرت يوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.
11 آيه از آيات قرآن کريم سجده مستحبي دارد.
« غفور رحيم » 63 بار در قرآن کريم ذکر شده است.
سوره بقره اولين سوره سري ميادين قرآن است.
تعداد کسره هاي به کار رفته در قرآن کريم برابر است با 39586.
سوره صف از سوره هاي قرآن مجيد به « الحواريون،عيسي » معروف است.
اولين سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آيه 219 است.
کلمه « اَنَّ » در قرآن کريم 360 بار به کار رفته است.
کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کريم به کار رفته است.
آيه 159 بقره به آيه کتمان معروف است.
آيه 180 بقره به آيه وصيت معروف است.
طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترين سوره اي که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.
نام يکي از جنگهاي صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنين است.
آيه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.
سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.
تعداد آياتي که درباره « تورات » است 1025تا مي باشد.
آيه 5 از سوره بقره دعايي است.
نام « يحيي (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.
قرآن کتاب هدايت است.
نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کريم،16 بار آمده است.
تعداد حرف هاي سوره بقره 25500تا است.
سوره حج نام يکي از فروع دين مي باشد.
آيه 174 سوره بقره درباره حضرت علي (ع) مي باشد.
332 بار کلمه « قل » در قرآن مجيد تکرار شده است.
کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کريم تکرار شده است.
در قرآن کريم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.
تعداد سوره هاي مدني برابر است با 28.
4 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با « انا » شروع مي شود.
نام مبارک « زکريا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.
سوره بقره رکن قرآن است.
کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجيد بکار رفته است.
سوره آل عمران داراي 200 آيه مي باشد.
بزرگترين کلمه در قرآن کريم در سوره حجر و آيه 22 واقع شده است.
سوره يس به « ريحانةُ القرآن » معروف است.
سوره تحريم داراي 12 آيه مي باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.
سوره توحيد نام يکي از اصول دين مي باشد.
کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.
سوره حمد از سوره هاي قرآن به « ام القرآن » معروف است.
تعداد کسره هايي که در قرآن مجيد به کار رفته است برابر است با 39586تا.
سوره هاي طلاق، تحريم و احراب با « يا ايها النبي » شروع مي شوند.
اسم « الياس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.
اسامي پيامبران الهي 518 بار در قرآن تکرار شده است.
کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کريم ذکر شده است.
110 آيه از آيات قرآن کريم در مورد « بني اسرائيل » نازل شده است.
کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجيد،ذکر شده است.
اولين سوره اي که داراي حروف مقطعه است،بقره است.
در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بني اسرائيل آمده است.
مهمترين نوع امامت از ديدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.
ناس و فلق هر دو سوره دعائي هستند.
نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کريم ذکر شده است.
کلمه « جحيم » 26 بار در قرآن کريم ذکر شده است.
کلمه وسط قرآن کريم در سوره کهف واقع شده است.
شعار نخستين قرآن کريم « لا اله الا الله » مي باشد.
سوره نمل از سوره هاي قرآن مجيد داراي دو « بسم الله ... » مي باشد.
سوره بقره طولاني ترين سوره قرآن و همچنين اولين سوره اي مي باشد که در مدينه نازل شده است.
نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کريم ذکر شده است.
سوره فاطر از سوره هاي قرآن کريم،به « الملائکه » شهرت دارد.
تعداد آيات قرآن کريم : 6236
هر جزء قرآن به 4 حزب تقسيم مي شود.
سوره توحيد از سوره هاي قرآن کريم،به شناسنامه خداوند،معروف است.
آيه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سليمان (ع) مي باشد.
نام 15 سوره از سوره هاي قرآن کريم،با حرف « ميم » شروع مي شود.
نام 6 سوره از سوره هاي قرآن کريم به نام پيامبران است.
نام مبارک پيامبر (ص)،5 بار در قرآن کريم ذکر شده است.
در سوره مجادله،در تمام آياتش کلمه « الله » آمده است.
هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهي کرده اند.
داستان حضرت يوسف (ع)،از ذاستان هاي مهم و طولاني قرآن کريم مي باشد.
قرآن کريم مي فرمايد علم خداوند متعال کامل ترين علم هاست.
خداوند در سوره مطفّفين کم فروشان را سرزنش کرده است.
داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره هاي قرآن مجيد آمده است.
نام 14 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با حرف « الف » شروع مي شود.
لفظ جلاله « الله » در قرآن کريم،2699 بار به کار رفته است.
سوره شمس از سوره هاي قرآن کريم،به « صالح » شهرت دارد.
طولاني ترين سوره قرآن بقره نام دارد.
سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.
لفظ « ابليس » 11 بار در قرآن آمده است.
واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.
کوتاه ترين سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) مي باشد.
کلمه « انجيل » 12 بار در قرآن آمده است.
نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.
تعداد « نقطه هاي » بکار رفته در قرآن کريم،برابر است با 1.015.030تا.
سوره هاي نمل، شعرا و قصص به « طواسين » معروف هستند.
آيه « قل هو الله احد » بيانگر توحيد ذاتي مي باشد.
کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کريم،264 مرتبه وارد شده است.
826 آيه در مورد دين بحث مي کند.
نام حضرت « يعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کريم،ذکر شده است.
کلمه « خيانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.
با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قيامت به 3 دسته تقسيم مي شوند.
خداي بزرگ در قرآن کريم نتيجه روي گرداني از دعا را دخول در آتش دانسته است.
قرآن ناطق به امامان معصوم مي گويند.
قرآن کريم،خوردن مال يتيم را به خوردن آش تشبيه کرده است.
کلمه « ايوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.
کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کريم،ذکر شده است.
405 آيه از آيات قرآن کريم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث مي کند.
کلمه « الي » 737 بار در قرآن کريم به کار رفته است.
در سوره توحيد از سوره هاي قرآن کريم فقط يک بار کسره به کار رفته است.
تلاوت سوره حمد در نماز ميت واجب نيست.
کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کريم 221 مرتبه مي باشد.
قرآن کريم قمر(ماه) را به « کالعرجون القديم » تشبيه مي کند.
آيه « ...و اصطفک علي نساء العالمين » در مورد حضرت مريم (ع) مي باشد.
کاربرد کلمه « حق » در قرآن کريم 227 بار است.
تعداد حرف هاي سوره بقره،برابر است با 25.500.
تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجيد برابر است با 93.243.
واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجيد 50 بار ذکر شده است
کلمه هاي « دنيا » و « آخرت » هر دو در قرآن کريم 115 بار ذکر شده است
_______________________________________________________________________
فروي
مهدي شيخي
http://mehdi-sheikhi5550.persianblog.ir/
mehdi-sheikhi5550.blogfa.com
استفاده از مطالب اين وبلاگ با ذکر منبع بلامانع


برچسب‌ها: معماهای قرآنی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ساعت 3:36  توسط مهدی شیخی  |